انسان تدبیر می كند، تدبیر پیش میرود و به عمل می رسد، عمل، خو و عادت آدمی را می سازد، با خو و عادت شخصیت ساخته میشود، و شخصیت، سرنوشت ما را تثبیت می كند (علیرضا نادری نسب) ١٩٩٩

2004 NPTC copy right reserved

این آزمون روشی است علمی كه امکان ارزشیابی عینی و استاندارد شده هوشی و استعدادهای فرد را از حالت كیفی به كمی در می آورد.

بطور کلی میتوان گفت هوش یعنی:

۱- تفکر انتزاعی.

۲- یادگیری از تجربه.

۳- حل مسائل از راه بینش.

٤- سازگار شدن با موقعیتهای جدید.

٥- تمرکز و تداوم در به کار انداختن تواناییها برای رسیدن به یک هدف مطلوب.

صفحه نخست

انگلیسی

مشخصات هوش

تست هوش

تماس با ما

بار انداز

چینی

Text Box: آزمون

فرانسوی

جوانان و بزرگسالان

Text Box:

برای همه

کودکان و نوجوانان

جوانان و بزرگسالان

Text Box: Text Box: Text Box:

تغذیه

آزمون اضطراب کتل

آزمون افسردگی CDS

آزمون افسردگی بک

www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter