دستور اجرای تست

شخص همراه کودک، باید از کودک بخواهد تا تصویر اول (تصویر بالا) را خوب نگاه کند، بخشی از آن برداشته شده (کاملاً نشان دهید).

قسمت برداشته شده یکی از شش تصاویر زیر آن می باشد، یعنی فقط یکی از آنها بطور درست می تواند قسمت برداشته شده بالا را پر کند.

جواب اولین تصویر را از کودک بخواهید، اگر کودک نتواند پاسخ درست را نشان دهد، توضیحات بالا را ادامه دهید تا مسئله برای کودک روشن شده و پاسخ درست ارائه شود، آنگاه به تصویر بعدی رفته و جواب آنرا از کودک بخواهید، اگر کودک پاسخ درست را پیدا کرد به تصویر بعدی بروید، در غیر اینصورت به تصویر اول باز گشته و توضیحات خود را از نو شروع کنید.

این روش را آنقدر ادامه دهید تا پنج تصویر اول را کودک درست پاسخ دهد، بعد از آن کودک را همراهی کرده اما هرگز کمکی به او نکنید.

2004 NPTC copy right reserved

Text Box: آزمون
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter