تعریف هوش:
مجموعه رفتارهای هوشمندانه یا فرآیندهای ذهنی فرضی را اصطلاحاً هوش مینامند.

هوش یعنی توانائیهای فرد برای تفکر منطقی، اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر با محیط.

 

 بطور کلی میتوان گفت هوش یعنی:

١- تفکر انتزاعی

۲- یادگیری از تجربه

۳- حل مسائل از راه بینش

٤- سازگار شدن با موقعیتهای جدید

٥- تمرکز و تداوم در به کار انداختن توانائیها برای رسیدن به یک هدف مطلوب

 

پس به طریقی:

برآورد هوش چیزی جز برآورد استعداد یادگیری نیست.

2004 NPTC copy right reserved

صفحه نخست

انسان تدبیر می كند، تدبیر پیش میرود و به عمل می رسد، عمل، خو و عادت آدمی را می سازد، با خو و عادت شخصیت ساخته میشود، و شخصیت، سرنوشت ما را تثبیت می كند (علیرضا نادری نسب) ١٩٩٩

مشخصات هوش

افراد خلا ق: 

 

آزمون هوش  (٥ - ١٠ساله)

مشخصات هوش

Text Box: آزمون

انگلیسی

تست هوش

تماس با ما

بار انداز

فرانسوی

چینی

www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter