انسان تدبیر می كند، تدبیر پیش میرود و به عمل می رسد، عمل، خو و عادت آدمی را می سازد، با خو و عادت شخصیت ساخته میشود، و شخصیت، سرنوشت ما را تثبیت می كند (علیرضا نادری نسب) ١٩٩٩

Every effort has been made to find copyright holders, for those sources where it has been difficult to trace the originator of the work, I would be grateful for information. If  any copyright holder would like me to make an amendment to the acknowledgment, please notify me and I will gladly update it. With thanks: info@psychological-career-assessment.com

 

Source:

GCSE Additional Science OCR Gateway The Revision Guide Higher Level For the Year 10 & 11 Exams

Heinmann Modular Mathematics For EDEXCEL AS and A-Level, Core Mathematics 2

Edexcel AS and A-Level Modular Mathematics, Statistics 1

© 2004 NPTC copy right reserved

در این صفحه بر آن شده ایم تا آنجایی که ممکن است به فرزندان عزیزی که خواستار مطالعه دروس

GCSE / HL and also Modular Core mathematics 2 and Statistics 1 for AS and A-Level

 هستند کمک رسانی کرده و برگه هایی عموماً از نوع سئوال و جواب طرح کرده، امید است مورد قبول واقع شوند.

صفحه نخست

مشخصات هوش

بار انداز

   فرانسوی

    انگلیسی

تست هوش

تماس با ما

OCR / BIOLOGY UNIT 1 / HL

OCR / CHEMISTRY UNIT 1 / HL

OCR / PHYSICS UNIT 1 / HL

OCR / BIOLOGY UNIT 2 / HL

OCR / CHEMISTRY UNIT 2 / HL

OCR / PHYSICS UNIT 2 / HL

EDEXCEL

CORE MATHEMATICS  2

AS and A-Level

EDEXCEL

STATISTICS 1

AS and A-Level

  چینی

www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter