2004 NPTC copy right reserved

 

 دستور اجرای تست:

این پرسشنامه از چندین قسمت تشكیل شده و هر قسمت شامل چند جمله مختلف است. لطفاً كلیه جمله ها را با دقت بخوانید، و در هر قسمت تنها یك جمله را كه بهتر و بیشتر با حالت و وضع كنونی شما مطابقت دارد، یعنی آنچه را كه درست هم اكنون احساس می كنید، صادقانه انتخاب كنید.

اگر فكر می كنید كه در هر یك از قسمت ها بیش از یك جمله با حالت شما تطبیق می كند، آنها را نیز میتوانید انتخاب كنید.

هیچ سئوالی را بدون پاسخ نگذارید.

وقت خود را با تردید هدر ندهید. به هر سئوال بلافاصله، بر حسب آنچه مبین احساس کنونی شماست پاسخ دهید.

Text Box: آزمون
Text Box:

مشخصات افسردگی

صفحه نخست

تغذیه

آزمون اضطراب کتل

آزمون افسردگی CDS

آزمون افسردگی بک

www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter